escort k?zlar ankara , escortlar ankara , escort bayan ankara

Cinsellik insan?n ya?amdaki en temel, haz verici gereksinimlerinden biridir. Hazz?n yan? s?ra türlerin devam? da ancak cinsellik ve üreme ile olanakl?d?r. Sa?l?kl? ve mutlu bir cinsel ya?am?n ön ko?ulu sa?l?kl?, sürekli, yak?n ve s?cak bir ili?kidir. Böylece insan?n kendini ve kar??s?ndakini bedensel ve ruhsal olarak tan?mas?, kabullenmesi, olabilecek en üst düzeyde yak?nla?mas?, hem zevk al?p hem zevk verebilmesi mümkün olur. Cinsellik, bu dünya üzerinde sevginin, arzunun, hazz?n, kendinden geçmenin, ?efkatin, bütünlü?ün , s?n?rs?zl???n imkanlar?n?n zorland???, en özel ya?ant?lardan biridir.

Normal cinselli?in tan?m?n? yapmak güç, hatta olanaks?zd?r. Çünkü insan?n cinsel davran??? birçok etmen taraf?ndan belirlenen, karma??k bir süreçtir. Ki?inin cinsel ya?am?, insan ili?kilerinden, ya?am ko?ullar?ndan, içinde yeti?ti?i ve ya?ad??? kültürel özelliklerden etkilenir. Cinsellik, ki?inin di?er özelliklerinden, biyolojik yap?s?ndan ve genel olarak kendini hissedi?i ve alg?lay???ndan ba??ms?z de?ildir. Bu nedenle, normal de?il, normal d??? say?labilecek cinsel davran??? tan?mlarsak, bunun d???ndakilerin normal-sa?l?kl? s?n?rlar? içinde kald???n? söyleyebiliriz. Sa?l?ks?z cinsel davran?? nedir? Ki?inin kendisine ya da kar??s?ndakine her hangi bir biçimde zarar verici olan , bir cinsel e?e yöneltilmeyen, cinsiyet organlar? d???ndaki organ ya da durumlarla doyuma ula?may? hedefleyen, a??r? düzeyde kayg?, korku ve suçluluk duygular?n?n ortaya ç?kmas?na neden olan cinsellik, sa?l?ks?z bir cinselliktir. Sa?l?kl? ve mutlu bir cinsel ya?am?n ön ko?ulu e?lerin sorunlar?n? konu?abilmeleri, bundan çekinmemeleri, bu konuda bilgiler edinmeye ve hem cinselli?i hem de birbirlerini tan?maya çal??malar?d?r

escort k?zlar ankara , escortlar ankara , escortlar ankara

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply